Tashlich Services

Monday, September 30th 4:00pm-4:30pm Tashlich Services at the Ives Park Gazebo